Obchodní podmínky

Poskytovatel poskytuje služby v oblasti vedení účetnictví a zpracování daní na základě příslušných oprávnění a v souladu s platnými ustanoveními zákonných norem v souladu s aktuálním ceníkem. Aktuální nabídka (včetně ceníku služeb) je veřejně přístupná na webové stránce poskytovatele www.levnedane.cz.

1.Vymezení pojmů

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:
a.poskytovatelem firma Renata Kadlečková (Levnedane.cz), IČ 61018996, se sídlem Praha 2, Polská 22, 12000.

b.objednatelem osoba, která o své svobodné vůli objednala některou ze služeb poskytovatele a zaplatila zálohovou částku za služby ve výši 50% z celkové ceny.

2.Předmět obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem a objednatelem a jsou závazné pro obě strany.

3.Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel:
a.poskytuje služby svědomitě a v odborné kvalitě, řádně a včas, v souladu se všemi platnými právními předpisy.

b.poskytuje služby osobně prostřednictvím svých zaměstnanců, nebo za pomoci přizvané třetí osoby, za jejíž výsledky objednateli odpovídá.

c.řídí se pokyny a požadavky objednatele. Poskytovatel považuje pokyny objednatele za závazné, v případě nevhodnosti ho však na tyto skutečnosti upozorní. V případě, že objednatel i přes takové upozornění na splnění pokynu trvá, poskytovatel neodpovídá za vzniklé škody.

d.zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl od objednatele v souvislosti s výkonem objednaných služeb.

e.dodržuje při poskytování služeb termíny stanovené zákony a ostatními platnými a účinnými právními předpisy, za podmínky, že objednatel k tomu poskytne potřebnou součinnost v podobě včasného předložení dokladů ke zpracování.

f.je povinen předat objednateli dosud zpracované výstupy na požádání v elektronické, tištěné, nebo jiné přijatelné podobě (např. na datovém disku, nebo přenosné flash paměti).

g.neprodleně informuje objednatele o zjištěných chybách v předložených dokladech. Pokud objednatel chybu nenapraví, nemá poskytovatel povinnost použít tyto doklady při zpracování služeb.

h.odmítá zpracovávat jakékoli materiály, které by byly v rozporu se zákonem.

i.jedná jménem objednatele pouze v případě objednání služby "zastupování na úřadech" a na základě písemné plné moci.

j.má právo přerušit zpracování veškerých služeb v případě, že objednatel neposkytne v těchto službách dostatečnou součinnost a v případě, že objednatel s poskytovatelem nekomunikuje ani po písemném upozornění. Zároveň má v tomto případě poskytovatel právo požadovat po objednateli náhradu za ušlý zisk. Dále má poskytovatel právo přerušit zpracování služeb v případě prodlevy platby delší než 20 dnů.

k.má právo účtovat si poplatek ve výši 600 kč/hod za nadstandartní a nečekané konzultace a cestovné ve výši 50 kč/km při řešení nečekaných situací (nevztahuje se na účetní kurýrní službu).

4.Práva a povinnosti objednatele

Objednatel:
a.předávat poskytovateli včas originály všech účetních a daňových dokladů souvisejících s podnikatelskou činností ke zpracování. Doklady musí být čitelné a musí obsahovat všechny náležitosti vyžadované platnými a účinnými právními předpisy. Doklady, které nebudou jednoznačně čitelné, budou zaúčtovány jako nedaňové. Objednatel odpovídá za vyloučení duplicity dokladů.

b.předávat poskytovateli doklady ke zpracování vedení účetnictví za příslušný měsíc nejméně jednou měsíčně.

e.by se měl na výzvu poskytovatele dostavit k jednání o záležitostech, které mohou ovlivnit kvalitu služeb, v termín vyhovující jak objednateli, tak poskytovateli.

5.Odpovědnost

a.Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou tím, že objednatel nepředá poskytovateli podklady potřebné pro poskytnutí služeb v dohodnutých termínech a dojde tak k opožděnému podání daňového přiznání, hlášení či opožděné platbě.

b.Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou v případech, kdy je nesprávnost poskytnutých služeb způsobena tím, že objednatel poskytne poskytovateli nepřesné, neúplné, nepravdivé nebo opožděné údaje, neodstraní nedostatky v dokladech a trvá na jejich zaúčtování, doplní nebo pozmění doklady po jejich zpracování, přes upozornění na možná rizika a různé možnosti výkladu právních předpisů trvá na zpracování dokladů způsobem, který není s právní úpravou plně v souladu.V Praze dne 01.01.2010